qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 道家 道家典籍 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

七真年谱

2021-5-16 15:53| 发布者: 清宸| 查看: 698| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 宋徽宗政和二年壬辰,重阳祖师生于是年十二月二十二日。按北平王粹所撰传云:全真祖师王嚞,字知明,号重阳子,京兆咸阳人也。世以赀产着姓,后迁终南县刘蒋村,其母感异梦而妊,及二十有四月乃生。始名中孚,字允卿 ...
门下夷山李道谦编 

宋徽宗政和二年壬辰,重阳祖师生于是年十二月二十二日。按北平王粹所撰传云:全真祖师王嚞,字知明,号重阳子,京兆咸阳人也。世以赀产着姓,后迁终南县刘蒋村,其母感异梦而妊,及二十有四月乃生。始名中孚,字允卿,自稚不群。既长,美须眉,躯干雄伟,志倜傥,不拘小节。弱冠修进士业,系京兆学籍。善于属文,才思敏捷,尝解试一路之士,然颇喜弓马。金天眷初,乃慨然应武略,易名世雄,字德威;后入道,改称今名字焉,仍以害风自呼之。
政和三年癸巳,重阳祖师二岁。
政和四年甲午,重阳祖师三岁。
政和五年乙未,重阳祖师四岁。
政和六年丙申,重阳祖师五岁。
政和七年丁酉,重阳祖师六岁。
宣和元年己亥,重阳祖师八岁。此年正月初五日,清净孙仙姑生于宁海州。
宣和二年庚子,重阳祖师九岁。
宣和三年辛丑,重阳祖师十岁。
宣和四年壬寅,重阳祖师年十一。
宣和五年癸卯,重阳祖师年十二。是年三月初一日,长真谭真人生于宁海州,始名玉,字伯玉。五月二十日,丹阳马真人生于宁海,今之降仙坊。按传,初名从义,字宜甫,本关中扶风人,五代兵乱迁海上。
宣和六年甲辰,重阳祖师年十三。
宣和七年乙巳,重阳祖师年十四。
钦宗靖康元年丙午,重阳祖师年十五。
金太宗天会五年丁未,重阳祖师年十六。
天会六年戊申,重阳祖师年十七。其年长真真人六岁。按密国公撰《真人碑》云:
「六岁因戏堕于井,人急下救之,见公安坐水上,随挚而出。」
天会七年己酉,重阳祖师年十八。
天会八年庚戌,重阳祖师年十九。
天会九年辛亥,重阳祖师年二十。
天会十年壬子,重阳祖师年二十一。
天会十一年癸丑,重阳祖师年二十二。
天会十二年甲寅,重阳祖师年二十三。
天会十三年乙卯,重阳祖师年二十四。
天会十四年丙辰,重阳祖师年二十五。

七真年谱77 / 作者: / 来源:气功之巅


天会十五年丁巳,重阳祖师年二十六。此年长真真人年十五。密国公撰真人碑云:
「公十有五岁而志于学,其《葡萄篇》已脍炙人口。」
天眷元年戊午,重阳祖师年二十七。按传,天眷初,应试武举,易名世雄,字德威。
天眷二年己未,重阳祖师年二十八。
天眷三年庚申,重阳祖师年二十九。正月初三日,广宁郝真人生于宁海州,初名升,字则未闻也。
皇统元年辛酉,重阳祖师年三十。
皇统二年壬戌,重阳祖师年三十一。其年三月十八日,玉阳王真人生于宁海州。
皇统三年癸亥,重阳祖师年三十二。
皇统四年甲子,重阳祖师年三十三。
皇统五年乙丑,重阳祖师年三十四。
皇统六年丙寅,重阳祖师年三十五。
皇统七年丁卯,重阳祖师年三十六。七月十二日,长生刘真人生于东莱之武宫庄。
皇统八年戊辰,重阳祖师年三十七。是年正月十九日,长春丘真人生于登州栖霞 
县之滨都。玉阳真人年七岁,按真人《云光集》自序云:「余七岁,遇东华帝君于空中警觉,不令昏昧。」
海陵天德元年己巳,重阳祖师年三十八。
天德二年庚午,重阳祖师年三十九。
天德三年辛未,重阳祖师年四十。
天德四年壬申,重阳祖师年四十一。
贞元元年癸酉,重阳祖师年四十二。
贞元二年甲戌,重阳祖师年四十三。
贞元三年乙亥,重阳祖师年四十四。

123下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部