qq_login 微信登录
注册忘记密码
气功之巅 首页 文章 易学 风水 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

周易六十四卦卦义

2021-6-13 20:27| 发布者: 清宸| 查看: 142| 评论: 0|原作者: 熊厚音|来自: 气功之巅

摘要: 同人卦,日挂中天,照耀着天下旷野万物,“旷达无私以同人,同心之言”,志同道合,人相亲近,为人友好。发热的烫灼的金属物,金属电器物件,锅炉。乾为体有灾,离为体谋事可成。与子女有争执,肺、呼吸系统有疾病, ...
乾宫:

乾为天:乾者,健也,六龙御天之卦,广大包容之象。

天风姤:姤者,遇也,风云相济之卦,君臣会合之象。

天山遁:遁者,退也,豹隐南山之卦,近善远恶之象。

天地否:否者,塞也,天地不交之卦,人口不圆之象。

风地观:观者,观也,云卷晴空之卦,春花竞发之象。

山地剥:剥者,落也,去旧生新之卦,群阴剥尽之象。

火地晋:晋者,进也,龙剑出匣之卦,以臣遇君之象。

火天大有:大有者,宽也,金玉满堂之卦,大明中天之象。

周易六十四卦卦义6 / 作者:熊厚音 / 来源:气功之巅


坎宫:

坎为水:坎者,陷也,船度重滩之卦,外虚中实之象。

水泽节,节者,止也,船行风横之卦,寒暑有节之象。

水雷屯,屯者,难也,龙居浅水之卦,万物始生之象。

水火既济:既济者,合也,舟楫济川之卦,阴阳配合之象。

泽火革:革者,改也,豹变为虎之卦,改旧从新之象。

雷火丰:丰者,大也,日丽中天之卦,背暗向明之象。

地火明夷:明夷者,伤也,凤凰垂翼之卦,出明入暗之象。

地水师:师者,众也,天马出群之卦,以寡伏众之象。

艮宫:

艮为山:艮者,止也,游鱼避网之卦,积小成高之象。

山火贲:贲者,饰也,猛虎负隅之卦,光明通泰之象。

山天大畜:大畜者,聚也,积小成高之卦,龙潜大壑之象。

山泽损:损者,益也,凿石见玉之卦,握土为山之象。

火泽睽:睽者,背也,猛虎陷井之卦,二女同居之象。

天泽履:履者,礼也,如履虎尾之卦,安中防危之象。

风泽中孚:中孚者,信也,鹤鸣子和之卦,事有定期之象。

风山渐:渐者,进也,高山植木之卦,积小成大之象。

震宫:

震为雷:震者,动也,震惊百里之卦,有声无形之象。

雷地豫:豫者,悦也,鸾凤生雏之卦,万物发荣之象。

雷水解:解者,散也,春雷行雨之卦,忧散喜生之象。

雷风恒:恒者,久也,日月长明之卦,四时不忒之象。

地风升:升者,进也,灵鸟翱翔之卦,显达光明之象。

水风井:井者,静也,珠藏渊底之卦,守静安常之象。

泽风大过:大过者,祸也,寒木生花之卦,本末俱弱之象。

泽雷随:随者,顺也,良工琢玉之卦,如水推车之象。

巽宫:

巽为风:巽者,顺也,风行草偃之卦,上行下效之象。

风天小畜:小畜者,塞也,匣藏宝剑之卦,密云不雨之象。

风火家人:家人者,同也,入海求珠之卦,开花结子之象。

风雷益:益者,损也,鸿鹄遇风之卦,滴水天河之象。

天雷无妄:无妄者,天灾也,石中蕴玉之卦,

12345下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部