qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 道家 道家典籍 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

地元真诀--紫清真人海琼白玉蟾

2021-8-21 00:31| 发布者: 清宸| 查看: 2113| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 地元真诀,嘉靖间 邵君伯崖为驸马都尉,崇尚道术,人以此献之云:“为南方掘地所得”,觊邀重赏。伯崖乘醉,夜勒合板,鬻之通衢,献者怏怏罢去。不数日,而传满都市矣。余集丹经数种,总之,非重言则巵言也。求其梧 ...
地元真诀题辞
地元真诀,嘉靖间 邵君伯崖为驸马都尉,崇尚道术,人以此献之云:“为南方掘地所得”,觊邀重赏。伯崖乘醉,夜勒合板,鬻之通衢,献者怏怏罢去。不数日,而传满都市矣。余集丹经数种,总之,非重言则巵言也。求其梧柷笙簧,大按条理,莫如此种与金药秘诀,为言言有叙之书。旧传伯崖序,亦卓卓可诵。然仙非紫阳,安序秘诀,因删去之而为数语,以志其端。

地元真诀

紫清真人海琼白玉蟾着

虚无歌
虚无虚无何虚无,恍惚窈冥生流珠。流珠本是先天精,生我之时天地无。

混混沌沌成一块,鸿鸿蒙蒙无内外。生我金刚体妙玄,金刚体妙初成天。

初成天兮天一生,森罗万象满天明。火发烧天浮黎土,产出乾坤天地平。
两仪判、日月行,万物出生人最灵。三才本我金刚体,变化万物在赤文。

赤文本是葳甤精,生天生地亦生人。天一生水成数六,成数八兮三生木。

成数七兮生丙丁,丙丁火发入玄冥。玄冥之内水晶宫,内藏金木水火土。
土生金、金藏火,金火同宫生玉菓。此金此金非凡金,曩刼先天真水银。

水银一味生天地,万物生成始转灵。此火此火非凡火,火化金镕光陀陀。

炼出五色牟尼珠,价等天地无人我。这个火、这个金,升天拔宅少知音。
原来隐在黑铅内,能盗先天产虎龙。白金黄金为鼎器,专炼水银这一味。

七返朱砂还本源,水银一味分为二。九还金液复还乾,六阳芽老本先天。

炼芽原借先天水,外可成金内可仙。吾若不言真池鼎,迷人如何能自醒。
硫珠鼎共硫金池,内有和合成牟尼。七返有池还有鼎,九还有鼎岂无池。

吾若不言真药物,铅汞如何能自结。黑铅炼出白金来,白金炼极金花开。

金花朵朵是黄金,返本还元真水银。水银便是长生药,不是凡间水银作。
朱雀炎空飞下来,摧折羽毛头与脚。水银从此不能飞,化作金丹成大药。

吾若不言真下手,迷人如何能自剖。一池踵息炼金花,一鼎求汞生丹砂。

颠倒取来逆顺炼,阳关三迭实堪跨。阳关三迭真至妙,清浊分在玄关窍。
取清汞、作金丹。根浊制八石,点五金。瓦砾成金不可言,人吞一粒便成仙。

吾若不言真火候,迷人下手还虚谬。文火求铅炼赤文,武火采取防休咎。

地元真诀--紫清真人海琼白玉蟾6 / 作者: / 来源:气功之巅


一诀天机值万金,龙蟠深窟不传人。传人不传轻薄子,安能做圣与成真。
吾若不言神圣药,所以学人都认错。白金本是金花根,非得黑铅花不生。

黑铅内隐真汞体,非得白金神自隐。白金炼出真黄金,黄金制取金花粉。

互相烹炼本黑铅,非得黑铅汞不干。黑铅内隐先天炁,炼出黄舆成翡翠。
外药成金内药仙,离尘永证天仙位。吾若不言真内外,炼不成时个个恠。

轻清服饵作神仙,重浊点金堆泰山。一得可隐真可隐,不隐遭愆罪在天。

吾若不言真炉火,举世学人盲与跛。种得金花是药材,一配朱砂生玉菓。
一胎母气初传子,二胎水银混沌死。三胎原来始得灵,


鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部