qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 功法 内丹功法 查看内容
健身气功 医疗气功 太极气功 少林气功 内丹功法 当代功法 女子气功 武当气功 峨嵋气功

太上老君养生诀

2022-1-19 17:52| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 老君曰:“古之仙者为导引之事,能鸟伸。”挽引肤体,动诸关节,以求难老,名曰五禽之戏。挽引蹄足,以当导引。体中不快,起作一禽之戏,故令汗出,因止,以身体轻便。普施行之,年九百余岁,耳目聪明,牙齿完坚。夫 ...
五 禽 第 一

老君曰:“古之仙者为导引之事,能鸟伸。”挽引肤体,动诸关节,以求难老,名曰五禽之戏。挽引蹄足,以当导引。体中不快,起作一禽之戏,故令汗出,因止,以身体轻便。普施行之,年九百余岁,耳目聪明,牙齿完坚。夫为导者甚易,行者甚希,悲哉!

虎戏:四肢距①地,前三踯,却②三踯,长引肤,乍前,乍⑧却,仰天即返伏,距地行,前、却各七。

熊戏:正仰,以两手抱膝下,举头,左擗④地七,右亦七,踯地,手左右托地各七。

鹿戏:四肢距地,引项反顾,左三,右三,左伸右脚,右伸左脚,左右申⑤缩,亦三止。

猿戏:攀物自悬,伸缩身体,上下七,以脚拘物倒悬,左七,右七;坐,左右手拘脚五,按各七。

鸟戏:立起,翘一足,伸两臂,扬扇用力,各二七;坐,伸脚,起,挽足指,各七;伸缩两臂各七。

夫五禽戏法,任力为之,以汗出为限。轻身,消谷气,益气力,除百病。陀行之,年过万岁。教传弟子广陵吴普,亦得延年长寿。

太上老君养生诀36 / 作者: / 来源:气功之巅


服气吐纳六气第二

呬字,呬主肺,肺连五脏,受风,即鼻塞有疾,作呬,吐纳治之。

呵字,呵主心,心连舌、五脏,心热舌干有疾作呵,吐纳治之。

呼字,呼主脾,脾连唇。论云:脾温即唇焦有疾,作呼,吐纳治之。

嘘字,嘘主肝,肝连目。论云:肝盛即目赤有疾,作嘘,吐纳治之。

吹字,吹主肾,肾连耳。论云:肾虚即耳聋有疾,作吹,吐纳治之。

嘻字,嘻主三焦,有疾,作嘻,吐纳治之。

养生真诀第三

上士修之,全真延命;中士修之,无诸灾咎;下士修之,免身枉横;愚者轻之,早殒性命。

老君曰:一人之身,一国之象也。胸腹之设,犹宫室也,肢体之位,犹郊境也;骨节之分,犹百官也,腠理 ⑥之间,犹四衢也,神犹君也,血犹臣也;气犹民也。能治其身,亦如明君能理国焉。夫爱其民,所以安其国,爱其气,所以全其身。民弊则国亡,气竭即身谢。

12下一页
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部