qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 风水 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

三元断阳宅

2022-5-30 15:28| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 乾坎不宜互相开门,乃文曲星也。亦是内金生外水,虽是发财焉,免坠胎、火盗、退产之患哉。
天门落水出涩狂,水浸天门内乱殃。

乾坎不宜互相开门,乃文曲星也。亦是内金生外水,虽是发财焉,免坠胎、火盗、退产之患哉。

天作龙门伤长子,龙飞天上老翁殃。

乾震方:宜迁相开门,乃五鬼星也。金来克木故伤长子,火去伤金亦害老翁,三主火盗、牢狱、父子不和。

三元断阳宅11 / 作者: / 来源:气功之巅


天沉地户杀长妇,地户埋天产难亡。

乾巽不宜互相开门,乃祸害星也。主坠胎、产亡、男主疯痰,女主自鎰,虽然发财,难免诸症。

天门见火翁嗽死,火燎天门少妇当。

乾离不宜互相开门,乃破军星也。故老翁疾死,少妇灾伤,火盗相侵,日久败绝。

水洽鬼户小儿死,鬼遇汪洋落水伤。

坎艮不宜互相开门,乃五鬼星也。主伤小口,投河自缢缢,官灾火盗,长子不孝,中子夫亡寡妇熬煎也。

水浸人门中子败,人门落水亦遭殃。

坤坎不宜互相开门,乃绝命门也。主母克子,中男不和,小口灾妇堕胎出蛊,病顿生用胃之疾也。

水临白虎堕胎杀,白虎投江六畜伤。

坎兑不宜开门,主中男不利,男惹官非女遭产难,各有子孙富盛,不免残疾摧年。

鬼见龙头小儿怕,龙头伤鬼少了当。

艮震不宜开门,男遭讼害,女受产亡,少男天死,瘟疾之症忽生也。

鬼临地户母妇忌,地户见鬼堕胎亡。

艮离不宜开门,小男不利长妇,堕胎火盗破财人,生痞疾,败绝无疑也。

鬼临独火防绝嗣,火烧鬼户哑盲聋。

艮离不宜开门,主小房疾病,父子不和,此乃禄存,士宿比和之应。


龙入人门损老母,人临龙位产劳伤。

震坤不宜开门,主老母先亡,堕胎劳疾,先损财,后损丁,此是官克星之害也。

龙争虎斗忧伤长,虎入龙窝劳蛊亡。

震兑不宜开门,定伤长子长女,有灾痞疾目瞀之患。此星官相克之故也。

地到人门母先丧,人理地户地老阴当

巽坤不宜开门,主老母多灾,产难劳肿疾病摧年,阳衰阴旺,女人管家。

地中见虎伤长妇,虎逢陷地亦阴伤。

巽兑不宜开门,伤长妇。阴衰阳盛,老母先亡,子孙疯颠。此宫克宫。

火烧人户阴入败,人户逢炎损女娘。

坤离不宜开门,土水火互相克战,主伤阴阳,退财损畜,内乱风声也。

火烧白虎熬煎苦,虎遇炎蒸妇难当。

离兑不宜开门,谓之金火相煎,阴人受害,火盗相侵,血光产难,妇女离翁也。


1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部