qq_login 微信登录
注册忘记密码
气功之巅 首页 文章 易学 风水 查看内容
约5分22秒
语音朗读
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

杨公秘传七十二局 上

2021-3-30 16:33| 发布者: 清宸| 查看: 192| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 本局宜艮山峰高,能出文人。如前峰高,众房均匀;丑辰山高,长房得财。若左水倒右水出辛戌为正旺向,名为三合连珠、主大富大贵、房房皆发福;若水出丁为自旺向,富贵寿高丁旺;若右水倒左水出甲方,则富贵双全、人丁 ...
1、壬山丙向正针用丁亥辛亥分金

杨公秘传七十二局 上42 / 作者: / 来源:气功之巅


本局宜艮山峰高,能出文人。如前峰高,众房均匀;丑辰山高,长房得财。若左水倒右水出辛戌为正旺向,名为三合连珠、主大富大贵、房房皆发福;若水出丁为自旺向,富贵寿高丁旺;若右水倒左水出甲方,则富贵双全、人丁兴旺;若犯寅卯二字、非淫即绝。若右水倒左出向上丙字,谓之出杀,不作冲胎论,主大富贵、人丁兴旺。

反局:若巳峰朝来,犯官非口舌,兄弟不和;若巳峰有凹,主刀伤吐血;若壬峰不起,二房不利;坤方高大主人换妻;亥峰独高人丁不旺,主绝嗣招婿上门;若午方水朝来为羊劫水,为阴破阳,主男女贪花身亡若右水倒左出巽巳方,为冲破向上临官,犯杀人大黄泉,立主败绝、并犯痰火血症;若水艮寅为旺去冲生,虽有财富,小儿难养、十有九绝。此局宜放丁庚水。

2、壬山丙向兼子午用辛亥辛巳分金

杨公秘传七十二局 上85 / 作者: / 来源:气功之巅子为祖母壬为孙、夫妇失偶不合配也,阴阳驳杂,寅午戌年防火灾丁财退败。若得借库消水,卯乙辰巽四位山峰高耸及有水来朝,为引贵来朝堂,主后人聪明,少年得志,房房财丁大旺。丙午方山势高辅,坤申方、长生方贪狼星居后之生气,必主官封万户候、万倾良田,名振一方卯乙两位峰峦尖秀,主后人男清女秀,利科甲,催官发福;庚申方有文笔峰,定出科举贵人贵。

反局:若系丁未水来及有山峰,水又流归辰巽巳方向,主降官败职、丁财、富贵退败,出人淫乱或病疾。若壬癸山高大,出瘫火血症、招军贼、遭官刑、破家荡产,丁财损伤;若丑艮寅方有山高大或有水来,此系廉贞死位,必定多出痰火血症疾病死亡之人。此局宜放丁乙水吉。

3、壬山丙向兼亥巳用丁亥丁巳分金

杨公秘传七十二局 上17 / 作者: / 来源:气功之巅是少男配少女,房房均发,巳酉丑年丁财两旺。丙禄在巳乃火禄之分金也,子孙名成利就。若丙峰起,系带禄之峰,又名赦,无凶祸之吉也主后人富贵、利科甲,出秀才书香门第;若亥壬子癸四位有峰尖秀,为禄马贵人;若未坤申方有山峰又有水来是长生水,若会合辰巽方而去,能催官发福、又生贵子;合于先后天之卦,后人聪明过人,文雅秀丽,定出大魁高官;若向丙巳流去为禄存水,禄存去尽,富贵开泰;如龙低出贵开旋。          

反局:若系青龙山高大,甲卯乙辰水来流归申方去,此为大败之宅也,对阴人阳人均不利;甲卯峰高大出痰火血症、出军贼之人;若巳丙水来,出人游荡败家夭亡、不利科甲、降官失职;若水向未坤申流去,流破长生,终须绝嗣泪汪汪,少年寡妇守空房。此局宜放丙水吉。

 4、子山午向正针用丙子庚子分金

杨公秘传七十二局 上37 / 作者: / 来源:气功之巅此局宜乾山重叠高大。艮方山若有石头是长方形,为印绶,主及第登科。辰山朝来,主男清女秀、长房富贵;若左水倒右水出辛戌为自正旺向,名为三合连珠、玉带缠身,主大富贵,房房均发。若水出丁未为自旺,亦大发富贵;若右水倒左,主富贵双全、人丁兴旺;但不可犯寅卯二字,若犯非淫即绝。丙山高大,房房大旺、高官极品,三房更盛。

反局:若子山小,而癸山大,则父兴子衰。子山午向,水出巽巳,为冲破向上临官,犯杀人大黄泉位,主败绝;左水倒右水出丙午方,有丁无财;若寅山高长房换妻绝嗣,若有凹风吹,长房零仃,主孤寡夭亡败绝;若甲山高,三房困苦,若有坤峰来救,则化凶为吉;若未山方峰起有女无男;亥山高起,主二房绝嗣招婿;酉方水来为阴阳相斗,又为四破水,主官非口舌。

  


鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部