qq_login 微信登录
注册忘记密码
气功之巅 首页 文章 道家 道家典籍 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

成都青羊宫藏道德经

2021-4-27 14:31| 发布者: 清宸| 查看: 305| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。 ...


第五十三章

使我介然有知,行於大道,惟施是畏。大道甚夷,而民好径。朝甚除田甚芜,仓甚虚,服文彩,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗竿。非道也哉!

第五十四章

善建者不拔,善抱者不脱,子孙祭祀不辍。修之於身,其德乃真;修之於家,其德乃余;修之於乡,其德乃长;修之於国,其德乃丰;修之於天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国;以天下观天下。吾何以知天下之然哉以此。

第五十五章

含德之厚,比於赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫鸷不博。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作,精之至也;终日号而嗌不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明,益生日祥,心使气曰强,物壮则老,是谓不道,不道早已。

第五十六章

知者不言,言者不知。塞其兑,闭其门,挫其锐,解其分,和其光,同其尘,是谓玄同。不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。

第五十七章

以正治国,以奇用兵,无事取天下。吾何以知然乎?以此:天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;民多技巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

第五十八章

其政闷闷,其民醇醇;其政察察,其民缺缺。祸兮福所倚,福兮祸所伏。孰知其极?其无正耶。正复为奇,善复为妖民之迷,其日固久。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆光而不耀。

第五十九章

治人事天莫如啬。夫惟啬,是谓早服。早服谓之重积德,重积德则无不克,无不克则莫知其极,莫知其极,可以有国。有国之母,可以长久。是谓深根固蒂,长生久视之道。

第六十章

治大国若烹小鲜。以道�天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不伤人;非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。

第六十一章

大国者下流。天下之交,天下之牝。牝常以静胜牡,以静为下。故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下而取。大国大过欲兼畜人,小国小过欲入事人,夫两者各得其所欲,故大者宜为下。

第六十二章

道者万物之奥,善人之宝,不善人之所保。美言可以,尊行可以加人。人之不善何弃之有!故立天子,置三公,虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之所以贵此道者何也?不曰求以得,有罪以免邪?故为天下贵。

第六十三章

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细,是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难,是以圣人犹难之。故终无难。

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,其脆易破,其微易散。为之干未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。圣人无为,故无败;无执,故无失。民之徒事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货。学不学,复众人之所过。以辅万物之自然,而不敢为。鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过
下一篇:张三丰全集大道论上一篇:黃帝陰符經

相关阅读

最新评论

返回顶部