qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 功法 内丹功法 查看内容
健身气功 医疗气功 太极气功 少林气功 内丹功法 当代功法 女子气功 武当气功 峨嵋气功

上品丹法节次

2021-5-11 15:30| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 尝观红尘之中,纷纷扰扰,大抵皆汨于利欲,非滞功名事业,即自玩忽年华,不知复还本性;间有夙生智慧希求大道者,而机缘不偶,却遇庸流指引,陷入曲径旁蹊,终身莫悟。——此至道之不明于世也久矣!予因夙世良缘,幸 ...
炼 己 存 诚 第 一 

尝观红尘之中,纷纷扰扰,大抵皆汨于利欲,非滞功名事业,即自玩忽年华,不知复还本性;间有夙生智慧希求大道者,而机缘不偶,却遇庸流指引

,陷入曲径旁蹊,终身莫悟。——此至道之不明于世也久矣!予因夙世良缘,幸遇真师,得参《上品丹法功夫节次》。今已效验,不敢自私,务为剪

荆除棘、辟门引路,直指坦平大道,便人按步循行。如有好道之士,立心诚笃,信受无疑,须即澹嗜好、寡言语、省思虑、薄滋味、慎寒暑、均劳逸

,以期志气清明,乃可希登仙品。放必先存诚以炼己,炼净后起之习染,独露先天之真体,即孔子所谓克已复礼之意。学者果能炼去凡心、独存真性

、无论行住坐卧、应事按物、立身行己之际,将平日七情六欲种种妄想念头刻刻扫除,当不见不闻之际,默默检摄己心,于忽起忽灭时提防,驯致乎

不识不知之际,寻其趣味,则万般虚妄幻想更无从起,即是起首慎独功夫。直待俗缘顿息、神思渐清、收拾身心退藏于密、即归中宫祖窍,从此勿复

外地,一味凝神定虑,养我本来一点灵光,常应常静如太虚之有容而无碍,乃可以深造无穷尽圣境也。此节功夫,或一二年、三年四年,积久益善,

磨炼过一番,方可入圜修炼,行下节功夫矣! 

上品丹法节次19 / 作者: / 来源:气功之巅


 [ 闵阳林曰:炼己存诚,核即克已复礼心传。原本说法浮游,未见功诀,且云与孔子克己复礼之意有别,定是讹舛,谨遵师命改订切实。至此节功

法,专为养开玄窍而设。学有体质利纯之不齐,故有“一二年或三年四年,积久益善”之切训也。其下十一节,悉遵先师纂定,校订无讹。] 鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部