qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
35_avatar_small
分享 论语选读
凌子虚 2022-2-9 15:04
好学生曾子 《学而》 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 六叔:做人做事,谋定而后动。要反醒自心,想的办法,做的事儿,是不是忠于人,信于友?孔老师教的东西是不是照着作了?为人谋事,应合于忠心孝悌。交朋友,也应精诚守信。从师学业,是不是学以致用了?好学生曾子,天 ...
个人分类: 经典|467 次阅读|29 个评论
35_avatar_small
分享 何谓经典?
凌子虚 2021-5-23 10:27
何谓经典? 经:路线图。典:代表性的经。 如心经:修心成佛的路线图:观行照度四步经行可证无上正真佛。 如易经:天地万物生成坏空吉凶诲涩的路线图。 道德经:合道成德的路线图。悟道证道得道成为大德的路迳。21-5-23风韵 ...
个人分类: 经典|394 次阅读|2 个评论
35_avatar_small
分享 常有欲以观其徼
凌子虚 2021-5-23 09:59
常有欲,以观其徼。 ——风韵阅经记 欲是有意无意的意思。经常有意无意地观察道相的发端或征兆。 上句常无欲,以观其妙。观道体真空妙有,须是无为之心悟道。此句常有欲以观其徼,是入手法,用有为来观察道相的生发变化。 道体为虚明妙有,自在其中,无欲觉之。道相是变化无穷的,可有为地观察其发迹。正是古人说 ...
个人分类: 经典|326 次阅读|9 个评论
35_avatar_small
分享 心经
凌子虚 2021-5-21 09:21
摩诃般若波罗密多心经 ——风韵阅经记 摩诃:虚空广大无边际。 般若:虚空光明遍照无始终。 波罗:乘月度。 密多心:大日常住觉海心。 经:从此岸到彼岸的路迳。 串起来的意思是:月度性海涅槃路。心经是什么?日月合明究竟涅槃。 所以修心的第一步是见月,得月,方可归日亲证无上涅槃究竟果地。 观自在 ...
个人分类: 经典|294 次阅读|1 个评论
35_avatar_small
分享 故常无欲,以观其妙
凌子虚 2021-5-20 11:29
故常无欲,以观其妙。 ——风韵阅经记 无欲行观,才会进入深般若波罗密心。但现代人,大多是有求而观想,或冥想。无欲才能观其妙。有求只能冥想或观其想。瑜伽的冥想,密宗的观想,都是做不到无欲,才方便着用观想代替了清静观行。 无欲才能观到那个妙有真常。妙就是真心道体,自生诸种妙相妙用。 这是第一层意思 ...
个人分类: 经典|251 次阅读|0 个评论
35_avatar_small
分享 无名天地之始;有名万物之母。
凌子虚 2021-5-19 08:13
无名天地之始;有名万物之母。 风韵:无是什么?空性。有是什么?妙有。真空妙有。真空为天地始,即天地的源头是真空。真空妙有,有了什么?有了天地万物的生发。万物生于有,而有源于无。无是空,有是不空。这个空不空的妙有,就是虚明。这个有如何生出来万物?老子会在后面慢慢讲,请接着阅读道德经。风韵21-5-19 ...
个人分类: 经典|384 次阅读|0 个评论
35_avatar_small
分享 名可名,非常名
凌子虚 2021-5-18 14:47
套用道可道的思路理解名可名就行了。 事物原本无名,名是人起的。这个人起的名字,会随着人类发展变化而变化,没有不变的名字。语言二三十年一转换。但人爱执着名相,而难达实义。为名所累。故有空名惑道人之说。为了名份,玩命的故事也不少。常名无名,名可名,非常名。风韵21-5-18 ...
个人分类: 经典|223 次阅读|0 个评论
35_avatar_small
分享 道德经阅读记
凌子虚 2021-5-18 10:48
道可道,非常道。老子语录。 第一个道是指道体本空,无所不包,无所不在,无形无相。第二个道是说道。即道体为虚,不可思议,不可说不可说。书不尽言,言不尽意。 非常道。如果可以说出来的道,就已非道体,而是近似描述的义理之道,已非究竟之道了。故,离文字语言,绝思绝虑,方可悟道。 道体虚明,即是孔子说的虚 ...
个人分类: 经典|315 次阅读|0 个评论
35_avatar_small
分享 伤寒论
凌子虚 2021-5-8 15:25
辨太阳病脉证并治(上) 1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。 2、太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。 3、太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 4、伤寒一日,太阳受之,脉若静者,为不传;颇欲吐,若躁烦,脉数急者,为传也。 5、伤寒二三日,阳明、少阳证 ...
个人分类: 经典|471 次阅读|1 个评论
返回顶部